En els aprenentatges dels nens intervenen la via visual, la via auditiva, la via motora, i les emocions.
Les principals causes de les dificultats d’aprenentatge són una organització neurològica incompleta.

L’organització neurològica és el resultat de la interacció del sistema Nerviós Central i el medi ambient que l’envolta. Per que hi hagi una bona organització neurològica en necessiten eines visuals, auditives, motores i emocionals.

aprenentatges

Per què si els estudiants tenen una intel·ligència normal o superior fracassen a l’escola?

Parlem fracàs escolar quan un alumne no aconsegueix els objectius proposats per al seu nivell i edat i existeix un no aprofitament real dels seus recursos intel·lectuals. A Catalunya, l’índex de fracàs escolar es situa al 21%.

Fracàs escolar i dificultats d’aprenentatge

Segons Samuel Kirk, les dificultats d’aprenentatge són: “Retràs, trastorn, o desenvolupament retardat en un o més processos de la parla, llenguatge, lectura, escriptura, aritmètica o altres àrees escolars resultants d’un hàndicap ocasionat per una possible disfunció cerebral i/o alteració emocional o conductual. No és el resultat de retràs mental, deprivació sensorial o factors culturals i instruccionals. Els nens amb dificultats d’aprenentatge són cognitivament normals, i posseeixen una capacitat de relació normal. Tot i que algun presenti dificultats de relació, són degudes a la baixa autoestima que provoca el veure’s diferent als altres, però no degut a cap anomalia, sinó per influències de l’entorn.”

Molts autors coincideixen en afirmar que al ser l’aprenentatge un procés que porta al subjecte a la seva maduració personal, al seu desenvolupament integral, quan parlem d’un problema d’aprenentatge estem parlant d’un trastorn del desenvolupament.