Què és la visió?

El 80% de la informació exterior que arriba al nostre cervell ho fa a través del sentit de la visió, i gran part del cervell està involucrada en els processos visuals. Per tant podem dir que som éssers visuals. La visió ens ajuda a interpretar, comprendre i donar significat al que veiem.

Què és la visióLa visió és el fil conductor de gairebé totes les funcions a la vida de la persona: del desenvolupament psicomotriu de l’infant, de la relació de l’individu amb el seu propi cos i amb el seu entorn, del moviment i l’equilibri, de l’aprenentatge, memòria, comunicació, interacció, interpretació de l’entorn, codificació i descodificació de símbols, i un llarg etc.

Per tant qualsevol error o bloqueig en el desenvolupament de la funció visual, pot afectar el comportament, motricitat, equilibri, l’aprenentatge i la nostra vida en general. La visió és una habilitat apresa i desenvolupada i per tant pot ser entrenada i millorada a qualsevol edat.

En moltes ocasions ens trobem davant infants que estan físicament i mentalment capacitats per realitzar una tasca, i en canvi no en són capaços. Dur a terme una tasca senzilla els pot costar un gran esforç i desgast d’energia, i al mateix temps gran frustració.

Els conceptes de vista i visió

La vista és la capacitat que té l’ull per poder veure nítidament un test d’agudesa visual situat a 5-6 metres. Es a dir, per detectar un problema de vista, s’ha de fer una prova d’agudesa visual.

La visió és el procés que té lloc des de que la informació visual entra pels ulls, de com passa per totes les vies i centres de processament del sistema nerviós (retina, nervi òptic, quiasma òptic, cos geniculat lateral, còrtex occipital...) i de com aquesta informació es processa en cadascun d’aquests centres, fins que és finalment integrada en el còrtex, perquè pugui ser correctament interpretada i passar per altres àrees del cervell, com ara les àrees de la parla, la memòria...

Per tant veure el 100% no és en absolut garantia de que el procés visual s’estigui realitzant correctament, i en canvi és la única dada que es pren en els exàmens de visió rutinària.

Visió i aprenentatge

Les estadístiques demostren que un 73% de nens amb problemes d’aprenentatge tenen un problema visual associat, per tant és indiscutible que la visió és un dels grans pilars de l’aprenentatge.

Durant l’etapa escolar les demandes visuals dels infants pel que fa a la visió propera són bastant elevades. La tasca que pot ocasionar més problemes és la d’aprendre a llegir.

Les bases visuals que s’hauran d’haver assolit per a l’aprenentatge de la lecto-escriptura són les següents:

  • Bona salut ocular. Visió nítida en totes les distàncies
  • Coordinar els moviments oculars amb els dos ulls alhora. (moviments oculars)
  • Tenir una bona capacitat d’enfoc de prop i poder realitzar amb eficàcia els canvis de lluny a prop. (Acomodació)
  • Que els dos ulls estiguin ben alineats i que enviïn una imatge al cervell nítida, estable i de bona qualitat. (visió binocular)
  • Tenir una bona organització de la informació visual que rebem. Per això la visió ha d’estar ben connectada amb altres àrees del cervell, com ara les àrees del llenguatge, visuomanuals, visuomotores, memòria...
  • Tenir una bona percepció, es a dir que el cervell interpreti correctament el que veiem.

Moltes vegades no es relaciona que la dificultat que pot tenir un infant en la tasca de l’aprenentatge pugui ser deguda a la visió, perquè li han dit que la seva visió de lluny és del 100% i el seu ull està sa. Però lògicament la visió va molt més enllà d’aquesta dada i per això hem de tenir en compte tots els factors.

Visió i aprenentatge

“Si un nen té problemes en parlar, ens adonem de seguida perquè l’escoltem. Si un nen no camina bé perquè torça un peu o s’entrebanca sovint, ens adonem de seguida. Però, com sabem si un nen té problemes d’eficàcia i processament visual?” Pilar Vergara del llibre “Tanta inteligencia, tan poco rendimiento”

Tractament dels problemes visuals

Tractament dels problemes visualsUn cop detectat el problema visual, l’optometria comportamental ofereix vàries opcions de tractament.

  • Us d’ulleres o lents de contacte per corregir l’error refractiu, tenint en compte l’agudesa visual i l’eficàcia visual.
  • Us de lents especials comportamentals que no tenen perquè millorar l’agudesa visual, però si milloren molt el rendiment i eficàcia visual: Prismes bessons, microprismes, petits valor de lent positiva de prop.
  • Fototeràpia optomètrica Syntonics: Tractament innovador que utilitza la llum per treballar de forma molt eficient l‘estrés visual i l’eficàcia.
  • Teràpia visual comportamental

Què és la teràpia visual?

Terapia visual comportamentalLa teràpia visual és un conjunt de procediments clínics que s’apliquen quan les ulleres i/o les lents de contacte no són suficients per prevenir i resoldre el desenvolupament de problemes que estan directament relacionats amb el rendiment i confort visual.

La pràctica de l’entrenament visual inclou molt diversos exercicis concebuts per recuperar o millorar les disfuncions visuals, tant de caràcter neuromuscular com neurofisiològic i neurosensorial.

L’objectiu és ensenyar al pacient a utilitzar la visió de forma més eficient i treure’n el màxim rendiment. D’aquesta manera entrenem tots els processos neurològics que estan involucrats en la visió.

Quan la visió és bona, ens ajuda. Quan la visió no és bona ens interfereix. Dr. Streff.

La teràpia visual optomètrica no tracta els problemes d’aprenentatge o lectura. El que tracta es de millorar les habilitats visuals per aconseguir un millor aprenentatge i lectura donat que la visió està molt involucrada en aquests tots aquests processos.